Thursday, December 15, 2011

Kemunculan Imam al-Mahdi (Part II)


Sebahagian dari Tanda-tanda Akhir Zaman
Pertama kali harus dikatakan bahawa kepercayaan tentang adanya Dajjal dan Imam Mahdi memang memiliki dasar yang kuat dalam hadis-hadis, baik Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dll. Masalah Dajjal, turunnya Isa bin Maryam, dan Munculnya Al-Mahdi adalah berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Bilanya terjadi Saat itu Rasulullah SAW sendiri tidak mengetahuinya, akan tetapi beliau banyak memberi gambaran tentang tanda-tanda Saat itu supaya umatnya lebih bersedia dan membuat persiapan yang benar dan betul, di antaranya adalah kemunculan Dajjal, turunnya Isa a.s dan Al-Mahdi.

Hudhaifa b. Usaid Ghifari meriwayatkan, Rasulullah mengatakan Hari Kiamat tidak akan datang sehingga muncul 10 tanda dan beliau menyebutkan : munculnya asap, Dajjal, makhluk melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam as, Ya'juj Ma'juj, retakan tanah di tiga tempat, barat, timur dan di Arabia .... (Sahih Muslim, kitab Al-Fitan)

Imam Mahdi dan Isa bin Maryam

Berkaitan dengan Imam Mahdi & Isa bin Maryam as, pelbagai riwayat menunjukkan sebagai berikut :
  • Imam Mahdi tidaklah sama dengan Isa as. Imam Mahdi bukanlah Isa bin Maryam, tetapi orang lain. Imam Mahdi akan turun dari kalangan Ahlul Bait (keturunan Nabi). Hal ini berdasarkan berbagai hadis Abu Daud, Trimidzi, Ahmad, Al-Hakim, dll.
Rasulullah SAW bersabda : "Meskipun waktu yang tersisa untuk dunia tinggal hanya SEHARI (sebelum Hari Pembalasan), Allah akan memperpanjang hari itu, untuk memberi seorang raja dari Ahlul Baitku yang akan dipanggil dengan namaku. Dan dia akan mengisi dunia dengan kedamaian dan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman dan tirani. (Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, hakim, dll)

Rasulullah saw bersabda : "Al-Mahdi adalah dari kita, anggota Ahlul-Bayt " (Sunan Ibn Majah)
Rasulullah saw bersabda : "Al-Mahdi adalah dari keluargaku, keturunan Fatimah" (Abu Daud, Ibn Majah, Baihaki)
Rasulullah saw bersabda : "Kami Bani Abdul Mutalib adalah pemipin dari penghuni sorga, yaitu aku sendiri (Rasulullah), Hamzah, Ali, Ja'far, Hasan, Husein, dan Al-Mahdi" (Ibn Majah, Al-Hakim)
  •   Nama Imam al-Mahdi adalah sama dengan Rasulullah SAW, iaitu Muhammad Bin Abdullah.
Rasulullah SAW bersabda : "Dunia tidak akan hancur, hingga muncul seseorang di kalangan Arab yang namanya sama dengan namaku" (At-Tirmidzi)
Sebagian riwayat menyatakan Al-Mahdi keturunan al-Hasan, sedang riwayat lain dari al-Husein.
  • Imam Mahdi akan membawa kedamaian, keadilan dan sangat dermawan. Setelah sebelumnya terdapat berbagai kesulitan dan kezaliman. Masa kepemimpinan Al-Mahdi antara 7 - 9 tahun.
Sebagaimana hadis di atas, juga disebutkan di antaranya:
Dia membagi-bagikan harta dengan adil. Khidir Alaihi Salam berjalan di mukanya.  Dia akan menghapus segala macam Cukai, dan menyeru ke jalan Allah dengan pedang (dengan tegas). Siapa yang mengikuti seruannya selamat dan siapa yang membangkang akan dibunuh. Dia menghukum dengan hukum agama yang murni.
Dari Jabir Ibn Abdillah., Rasulullah SAW bersabda, "Akan datang di akhir waktu seorang khalifah yang akan membagi-bagikan banyak harta kepada orang-orang tanpa perhitungan" (Sahih Muslim).
Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn ‘Arabi, di dalam salah satu karya utamanya, Futuhat Al-Makkiyyah mengatakan, “Ketahuilah bahwa Al-Mahdi itu pasti keluar, namun ia tidak akan keluar kecuali apabila dunia sudah penuh dengan kezaliman dan dialah yang akan melenyapkan kezaliman itu dan menggantikannya dengan keadilan.
Di Akhir Zaman (SEKARANG), umatku akan mengalami masalah yang sangat berat yang belum pernah terjadi, sehingga manusia tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian Allah memunculkan seorang dari Ahl Baitku, yang akan mengisi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuh kezaliman. Penghuni bumi dan langit akan mencintainya. langit akan menurunkan air di manapun, dan bumi akan memberi apa yang diperlukan dan akan mencari hijau di mana pun (Al-Hakim, Al-Haitami)

Rasulullah SAW bersabda,"Al-Mahdi akan muncul dalam umatku. Dia akan muncul selama sedikitnya 7 tahun dan paling banyak 9 tahun. Umatku akan mengalami perasaan yang tidak dialami sebelumnya. Akan terjadi limpahan makanan, yang tidak perlu disimpan sama sekali, harta pada saat itu berlimpah, sehingga jika seorang manusia meminta Mahdi, dia akan berkata: "Ini, ambil" (Ibn Majah)
  • Isa bin Maryam akan muncul dan solat bersama Al-Mahdi. Di beberapa riwayat, yang menjadi imam adalah Al-Mahdi.
Jabir Ibn Abdillah al-Ansari (RA) berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Suatu kelompok dari umatku akan berperang untuk kebenaran hingga mendekati Hari Perhitungan ketika Isa bin Maryam akan turun, dan pemimpin mereka akan meminta dia untuk mengimami solat, tetapi Isa menolak dan berkata : "Tidak, sesungguhnya Allah telah menjadikan pemimpin untuk lainnya dan Dia memberikan rahmatnya kepada mereka." (Sahih Muslim, Ahmad, dll)

Rasulullah bersabda: "Bagaimana keadaanmu jika Isa bin Maryam turun kepada kamu dan imammu adalah diantara kamu" (Sahih Bukhari)

Ibn Hajar menyatakan : "Imam Mahdi adalah dari umat ini, dan Isa as turun dan solat di belakangnya " (Fathul Bari, syarh Sahih Bukhari)
Pada masanya, Allah Taala menurunkan Nabi Allah Isa Alaihis Salam, iaitu di Menara Putih, arah Timur dari kota Damascus. Nabi Allah Isa Alaihis Salam dibawa oleh 2 malaikat, di sebelah kanan dan di sebelah kirinya.
  • Isa bin Maryam akan membunuh Dajjal, dibantu oleh Imam Mahdi.
Ibn Hajar dalam Al-Sawaiq, mengambil Abu al-Husain al-Ajiri : Sunah Nabi telah diriwayatkan melalui banyak rantai yang melebihi darjat mutawatir bahawa dia (Al-Mahdi) adalah Ahlul Baitnya, akan mengisi dunia dengan kebaikan, dan Isa bin Maryam akan turun pada saat itu dan dia (Al-Mahdi) akan membantu Isa membunuh Dajjal di Palestin (Jerusalem) dan dia (Al-Mahdi) akan memimpin dunia dan Isa akan solat di belakangnya.

Sehubungan dengan Al-Mahdi, Al-Sayid Sabiq, ulama Ikhwanul Muslimin dalam Al- 'Aqa'id al-Islamiyyah, menyatakan : " Gagasan mengenai Al-Mahdi adalah betul-betul sah, dan itu adalah salah satu keyakinan Islam yang harus dipercayai"

Fatwa yang diberikan di Mekkah oleh Rabitatul 'Alamil Islami) on Oct. 11, 1976 (23 Shawwal 1396), menyatakan : Para hafidz (penghafal hadis) dan Ulama hadis telah mengesahkan bahawa terdapat hadis sahih dan hasan mengenai Al-Mahdi. Kebanyakan hadis-hadis ini melalui banyak rawi (mutawatir). Tidak diragukan bahwa kedudukan riwayat ini adalah sahih dan mutawatir. ... Dan bahwa kepercayaan akan Al-Mahdi adalah salah satu kepercayaan Ahl Al-Sunah wal Jamaah. Hanya orang tidak tahu Sunah dan pembuat bid'ah yang menolaknya.

Dajjal

Menurut berbagai riwayat Dajjal akan muncul di akhir zaman dan berbuat berbagai kerusakan.

Ciri-ciri Dajjal menurut Sahih Muslim (Kitab Al-Fitan) adalah :
  • memiliki satu mata pembohong, mata kanannya buta.(mata hati)
  • dahinya bertuliskan K-F-R (kafir), di mana setiap muslim dapat melihatnya
  • akan membawa air dan api, di mana air berasa api, sedang api berasa air
  • dalam versi lain, membawa (gambaran) sorga dan neraka, sorga yang dibawa ternyata neraka dan sebaliknya.(fahaminya secara metafora/majaz)
Dan lain-lain tanda menurut hadis-hadis

Dajjal berbuat berbuat pelbagai kerosakan terhadap kaum mukminin, sehingga dinyatakan oleh hadis :
Sayidina Imraan bin Husain (R.A.) menyatakan, saya mendengar Rasulullah (Salallahu Alayhi Wasallam) berkata: "Sejak kelahiran Adam (A.S.) hingga kedatangan Hari Qiyamah tidak ada fitnah (ujian, bencana) yang lebih besar daripada Dajjal."

Begitu beratnya bencana Dajjal, sehingga kita disunahkan membaca doa dalam setiap solat (sesudah tahiyat Akhir) :

Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahanam, wamin 'adzabil qabri, wamin fitnatil mahya wal mamaati, wa min syarri fitnatil masihid-dajjal
Ya Allah, sungguh kami berlindung dari adzab neraka jahanam, adzab kubur, fitnah hidup dan mati, serta dari buruknya bencana Dajjal (HR Al-Jamaah, kecuali Bukhari dan .. )

Dajjal kemudian akan dibunuh oleh Isa bin Maryam....

Imam al-Mahdi: Keturunan Rasulullah dari TIMUR! “The Man From East” 

Imam Mahdi berasal dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari Putri Fatimah Radhiyallahu Anha. Datuknya adalah Husain bin Ali Radhiyallahu Anhu dan ayahnya adalah Imam Hasan Al-Askari bin Ali Al-Naqi bin Muhammad Al-Taqi bin Imam Ali Al-Ridha bin Imam Musa Al-Kazhim bin Imam Ja’far Al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Husain bin Imam Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu. Namanya sama dengan nama Rasulullah SAW. Dia dibai-at oleh kaum muslimin di antara Rukun dan Maqam (keduanya ada di dalam lingkungan Masjidil Haram, Makkah). Rupanya mirip dengan rupa Rasulullah SAW. 
Sabda Nabi Muhammad SAW: "Dia adalah dari keturunanku, perawakannya mirip kepada Bani Israel, seolah-olah wajahnya bercahaya-cahaya laksana bintang, pipi kanannya bertahi lalat hitam.
  
Sabda Nabi Muhammad SAW: "Pembawa bendera Al-Mahdi adalah seorang lelaki daripada suku Tamim yang datang dari TIMUR."

 Sabda Nabi Muhammad SAW: Panji-panji Hitam akan keluar dari Khurasan (Setelah Pemuda Bani Tamim bertemu Al-Haris Harras dan pada masa itu juga kawan-kawan Al-Mahdi (tentera-tenteranya) keluar menuju Baitulmaqdis.

Sabda Nabi Muhammad SAW: Daripada al-Hasan, bahawa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebut bala yang akan menimpa kaum keluarganya, hinggalah Allah mengutuskan Panji-panji Hitam dari TIMUR. Sesiapa yang menolongnya akan ditolong pula oleh Allah. Sesiapa yang menghinanya akan dihinakan pula oleh Allah, hinggalah mereka mendatangi seorang lelaki yang namanyna seperi nama aku. Mereka pun melantiknya memimpin mereka, maka Allah pun membantu dan menolongnya.

Sabda Nabi Muhammad SAW: Al-Mahdi akan datang setelah muncul Panji-panji Hitam dari sebelah TIMUR yang mana pasukan itu selalu tidak pernah kalah dengan pasukan mana pun.Sabda Nabi Muhammad SAW: Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah Al-Mahdi.

Sabda Nabi Muhammad SAW: Akan ada orang-orang yang keluar dari sebelah TIMUR, lalu mereka mempersiapkan segala urusan untuk Al-Mahdi,yakin pemerintahnya.Sabda Nabi Muhammad SAW: Jika kamu semua melihat Panji-panji Hitam datang dari arah Khurasan, maka sambutlah ia walaupun kamu terpaksa merangkak di atas salji. Sesungguhnya di tengah-tengah panji-panji itu ada Khalifah Allah yang mendapat petunjuk. Maksudnya ialah Al-Mahdi.Sabda Nabi Muhammad SAW: Orang ramai daripada TIMUR akan muncul, kemudian menyerahkan kekuasaannya kepada Al-Mahdi.

Kesemua Kompilasi Hadis Sahih (Hr. Ibnu Majah/Abu Nuaim/Al-Hakim/At-Tarmizi/Abu Daud/An-Nasaai/Al-Baihaqi/Al-Husin)

Wahai manusia:  Andainya anda tidak mampu meninggal amalan dari cengkaman atau gengaman Cukai (Tax) (lari atau berhijrah) anda bukan lah  1 antara 1000 ‘berhati-hati lah!’ dalam perkara ini “Jangan kita tertinggal kereta api!” Sesuai dengan beberapa keterangan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahawa 99.9 peratus penduduk dunia ini adalah manusia yang akan disiksa di akhirat, "999  dari 1000 manusia dimuka bumi ini adalah YAKJUJ DAN MAKJUJ", Sabda Rasulullah. Alangkah besarnya kerosakan ini, kerosakan akidah adalah kerosakan yang paling parah, mengheret ramai manusia ke neraka. Disokong pula oleh satu hadis yang menyatakan bahawa mereka adalah 999 dari 1000 orang manusia penduduk bumi adalah “Yakjuj dan Makjuj” yang akan menghuni neraka. Bersesuaian pula dengan hadis yang lain menyebut 999 dari 1000 anak cucuAdam akan menjadi ahli neraka dan hanya 1 sahaja yang berjaya memasuki syurga. al-Quran 4 :97

Bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam:

INDEX 1) “Telah berlaku zaman kenabian ke atas kamu, maka berlakulah zaman kenabian itu  sebagaimana yang Allah kehendaki.

INDEX 2)  Kemudian berlakulah zaman kekhalifahan (Khulafa’-ur-Rasyidin) yang berjalan seperti zaman kenabian. Maka berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki.

INDEX 3)    Kemudian Allah mengangkatnya lalu berlakulah zaman pemerintahan yang menggigit (zaman fitnah). Berlakulah zaman itu seperti yang Allah kehendaki.

INDEX 4)  Kemudian Allah mengangkatnya pula. Kemudian berlakulah zaman penindasan dan penzaliman (zaman pemerintahan diktator) dan kemudian berlakulah zaman itu sepertimana yang Allah kehendaki.

INDEX 5)  Kemudian berlakulah pula zaman kekhalifahan (zaman Al Mahdi dan Isa Alaihis Sallam) yang berjalan di atas cara hidup zaman kenabian. Kemudian baginda diam.” (Riwayat Ahmad)

******************************************************************************

Kesudahannya, biarlah pihak lain yang menerangkan lebih lanjut dari manakah lokasi TIMUR itu. Islamic Eschatology hanya merintis jalan dengan menerangkan ciri-ciri secara umum (general). Terpulanglah kepada kalian untuk berpegang kepada mana-mana pendapat, cuma dijelaskan disini bahawa kaitan semua kajian ini hanya menjurus kepada 2 Sumber Utama iaitu al-Quran & al-Hadith. Kepada generasi muda kini, semoga kita lebih bersedia menempuh hari itu tidak lama lagi. berkemungkinan, jika dipanjangkan umur oleh Allah SWT, kita dapat menyaksikan peristiwa tersebut secara langsung dan ia akan menjadi manifestasi kepada segala riwayat oleh Nabi Muhammad SAW yang selama ini disangkal oleh golongan anti-Hadith. Jika kalian diberi bonus oleh Allah, tidak mustahil kalian akan bersama-sama 'mereka' menuju Khurasan dan seterusnya ke Jerusalem. Insya-allah.

No comments:

Post a Comment